LVIA-Konsultointi

Konsultointia LVIA-urakan eri vaiheisiin 

LVIA-ura­koin­nin lisäk­si tar­joam­me asiak­kai­dem­me tar­pei­den mukaan laa­du­kas­ta kon­sul­toin­ti­pal­ve­lua yli 30 vuo­den koke­muk­sel­la. Tar­joam­me mie­lel­läm­me asian­tun­te­muk­sem­me niin kil­pai­lu­tuk­seen ja han­kin­taan kuin suun­nit­te­lun ohjauk­seen ja val­von­taan moni­puo­li­sis­sa raken­nus­hank­keis­sa. Toi­mia­lu­ee­nam­me ovat pää­kau­pun­ki­seu­tu ja muu Etelä-Suomi. 

Tarjoamme myös LVIA-urakointia joustavasti erilaisina urakkamuotoina.